(تمدید شد) اولین جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی

آدرس : www.chb-namaz.ir
به 110 نفر از برگزیدگان هدایایی ارزنده تقدیم می گردد.
ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.