تمدید مهلت ثبت نام معرفت رضوی

مجددا مهلت ثبت نام معرفت رضوی ۳ تا ۳۱ تیرماه تمدید شد.
(http://eitaa.com/marefatrazavi)