ثبت نام ازدواج دانشجویی تا تاریخ 97/11/30 تمدید شد

دانشجویانی که تاریخ عقد ازدواج آن ها از 96/1/1 بوده
می توانند در سایت ezdevaj.org ثبت نام نمایند
امتیازات : مشهد مقدس رایگان و …
امور فرهنگی دانشگاه