ثبت نام تئاتر (بازیگری) آغاز شد

Last Updated on

زمان ثبت نام : 96/9/8 لغایت 96/9/16
مکان ثبت نام : دفتر فرهنگ اسلامی
(گروه تئاتر دانشجویی)