ثبت نام عتبات دانشگاهیان

ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان

زمان ثبت نام : 18 الی 27 خرداد 98

آدرس www.labbayk.ir

دفتر فرهنگ اسلامی