جشنواره آشپزی سالم (تغذیه سالم)

(غذای اصلی-دسر-شیرینی)

جوایز:

گروه اول: 1200000 ریال-گروه دوم: 900000 ریال-گروه سوم: 600000 ریال

آخرین مهلت ثبت نام: پنج شنبه 98/9/21

زمان برگزاری: دوشنبه 98/9/25 ساعت 12

نکته: گروه ها 3 نفره می باشد

امور فرهنگی دانشگاه