جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه

ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی

کسب اطلاعات بیشتر: www.farhangi.iau.ir

امور فرهنگی واحد اشکذر