جلسات دفاع گروه زیست شناسی 29 شهریور 1400 و 31 شهریور 1400

دوشنبه 29 شهریور 1400:

-خانم افسانه السادات مظفری کوهبنانی ساعت 9:30

-خانم مهلا حیدرزاده ساعت 11

 

چهارشنبه 31 شهریور 1400:

-خانم تینا سعادت ساعت 9:30

-خانم فائزه شفیعی میبدی ساعت 11