جلسات دفاع گروه زیست شناسی روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7

خانم ویدا امیری رودان ساعت ۱۰
خانم تینا سعادت ساعت ۱۱
خانم فائزه شفيعي میبدی ساعت ۱۲