جلسات دفاع گروه مشاوره خانواده، روز پنج شنبه مورخ 1400/6/25

آقای علیرضا امراللهی ساعت 9

آقای محمدعلی سالاری ساعت 10

خانم محدثه دهقانی اشکذری ساعت 11

خانم آزاده آقایی میبدی ساعت 12

خانم حمیده قانعان ساعت 13

خانم سیما ابوالحسنی بهابادی ساعت 14