جلسات دفاع گروه مکانیک، روز پنج شنبه مورخ 1400/6/25

آقای رضا جهان پناه ساعت 8

آقای سعید کریمی ساعت 9

آقای محمدعلی عیوقی ساعت 10

آقای محسن دهقان نیری ساعت 11

آقای حمیدرضا فاتحی ساعت 12

آقای امان جعفرزاده ساعت 13