جلسه دفاع از پایان نامه دکترا تخصصی مورخ 97/11/4 ساعت 8 صبح

رشته زیست شناسی – سلولی و مولکولی

عنوان:

بررسی ارتباط بین عوارض فیزیولوژیکی ناشی از مصرف دوز بالای ترامادول با پلی مورفیسم ژنی آنزیم سیتوکرم p450

استاد راهنما:

دکتر محمد شکرزاده

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر بهرخ فرهمند

دانشجو:

عباس محمدپور لموکی

زمان:

97/11/4 ساعت 8 صبح

مکان:

سالن کنفرانس