جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 96/5/29 ساعت 10:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

مقایسه دو روش هیستولوژی و الایزا در تشخیص Helicobacter pylori

استاد راهنما :

محمدجواد کاظمی

دانشجو :

فرحناز فتوحی اردکانی

زمان :

شنبه 96/5/29 ساعت 10:30

مکان :

سالن کنفرانس