جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

بررسی رابطه ساده و چند گانه کمال گرایی و هوش هیجانی مادران با رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ابتدایی شهر زارچ

استاد راهنما:

جناب دکتر علی جعفری

دانشجو:

خانم طاهره فتاحی

زمان:

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس