جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/13 ساعت 15

رشته مشاوره

عنوان :

بررسی اثربخشی برنامه آموزش والدین مبتنی بر رویکرد آدلر – گلاسر بر کاهش استرس والدینی و کاهش نشانه ها در کودکان با اختلال کم توجهی / بیش فعالی در یزد

استاد راهنما:

دکتر علی جعفری

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو :

فهیمه معیری

زمان :

چهارشنبه 98/6/13 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس