جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/22 ساعت 12

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی به والدین بر مسئولیت پذیری و قضاوت های اخلاقی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول یزد

استاد راهنما:

دکتر هادی کریمی عقدا

استاد مشاور :

دانشجو:

فائزه دشتی رحمت آبادی

زمان:

98/6/22 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس