جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/22 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران بر مشکلات رفتاری و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ابرکوه

استاد راهنما:

دکتر کریمی عقدا

استاد مشاور :

دانشجو:

فاطمه السادات هدایتی

زمان:

98/6/22 ساعت 13

مکان :

ساختمان خلیج فارس