رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان:

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود کارآمدی ادراک شده و امید به زندگی در بیماران مبتلا به ام اس در شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر جعفری

استاد مشاور:

دکتر دمیری

دانشجو :

امیر همایونفر

زمان:

جمعه 98/6/15 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس