رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط بیان ژن ICK با ابتلا به دیابت نوع 2 در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات درمانی دیابت استان یزد در سال 1397

استاد راهنما :

دکتر محمدیحیی وحیدی

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

زهرا رهوارزاده

زمان :

یکشنبه 98/6/17 ساعت 11:15

مکان :

سالن کنفرانس