رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی خواص ضد سرطانی روغن اسانسی [Heracleum Persicum] به فرم آزاد و نانونیوزومه بر روی رده سلول سرطانی KG1

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی

استاد مشاور:

دانشجو:

مریم رجبی

زمان :

یکشنبه 98/6/17 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس