رشته مکانیک

عنوان :

بررسی ترمودینامیکی سیکل تبرید تراکمی با اواپراتور مرطوب و تأثیر عوامل مختلف بر افزایش راندمان آن

استاد راهنما:

دکتر محسن مزیدی

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

ابراهیم بنازاده

زمان:

98/6/21 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس