رشته مکانیک

عنوان :

مطالعه عددی و ترمودینامیکی سیکل رانکین در نیروگاه بخار و بررسی روش های افزایش راندمان آن

استاد راهنما:

دکتر سیدقاسم حسینی

استاد مشاور :

دکتر محسن مزیدی

دانشجو:

ابوالفضل پورملک محمدی

زمان:

98/6/21 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس