جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 14:30

رشته ژنتیک

عنوان:

مقایسه تأثیر سایتوتوکسیتی روغن اسانس Nepeta gloeocephala به فرم آزاد و فرم نانولیبوزومی بر روی رده سلولی سرطان پستان MCF-7

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقان

دانشجو:

مهسا سادات آثاری یزدی

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 14:30

مکان:

سالن کنفرانس