رشته زیست شناسی

عنوان:

بررسی ارتباط با پلی مورفیسم rs11077 ژن xpo5 با سقط مکرر با علت ناشناخته در زنان مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

نرگس نوری

زمان:

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 11:30

مکان:

سالن کنفرانس