رشته برق قدرت

عنوان:

جایابی و تعیین ظرفیت UPFC به هدف بهبود همزمان تلفات و پروفیل ولتاژ

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمد جوان رأی

زمان :

98/6/17 ساعت 18

مکان :

سالن کنفرانس