رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان:

بررسی ارتباط ترانزیشن های rs4646903 و rs1048943 ژن CYP1A1 با ناباروری ایدیوپاتیک در جمعیت مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کاشان

استاد راهنما:

دکتر حسین نیک زاد

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

نرجس مسلمی نژاد

زمان :

98/6/21 ساعت 14

مکان : سالن کنفرانس