رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی ارتباط تکثیر سانتروزوم (CA) و ناپایداری کروموزومی (CIN) در بافت توموری افراد مبتلا به سرطان پستان با تغییرات بیان ژن های CETN1 ، CETN3 و CNTROB

استاد راهنما:

دکتر منصور صالحی کهریزسنگی

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

پیام خیرمند پاریزی

زمان :

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 13

ساعت :

مکان :

سالن کنفرانس