رشته زیست شناسی

عنوان:

غربالگری، جداسازی و شناسایی مولکولی آرکی های هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی از دریاچه نمک ماهشهر

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

فریبا مهدی نژاد

زمان : پنج شنبه 98/6/28 ساعت 11:30

مکان:

سالن کنفرانس