رشته ژنتیک مولکولی

عنوان:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن mir-146a با استعداد ابتلا به بیماری لوپوس اریمانوز سیستمیک در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

استاد مشاور:

دکتر علی دهقان

دانشجو:

سیده فاطمه میرکریمی تفتی

زمان :

پنج شنبه 98/11/17 ساعت 11 صبح

مکان:

سالن کنفرانس