جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/23 ساعت 12

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

مطالعه پلی مورفیسم ژنی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از زنان مبتلا به واژینیت با روش POPD-PCR

استاد راهنما:

دکتر کیومرث امینی

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

فاطمه مفیدیان

زمان:

97/6/23 ساعت 12

مکان:

سالن کنفرانس