رشته مشاوره خانواده

عنوان:

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر بهزیستی روانشناختی زنان شاغل در بخش هاص صنعتی شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر دمیری

دانشجو:

شکوفه چاله چاله

زمان:

دوشنبه 98/11/7

مکان:

سالن کنفرانس