رشته برق قدرت

عنوان:

بررسی و بهبود سیستم تغذیه DC پست های فوق توزیع و انتقال

استاد راهنما:

دکتر محمدصادقی سرچشمه

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

یوسف زارع

زمان:

پنج شنبه 98/11/10 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس