رشته مشاوره خانواده

عنوان :

تأثیر آشنایی قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی و صمیمیت در دانشجویان متأهل اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

سیدمرتضی جوکار

زمان :

سه شنبه 98/11/21 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس