رشته مشاوره خانواده

عنوان:

تأثیر درمان فعال سازی رفتاری بر اساس مدل دیمیدچان بر اضطراب تحصیلی و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

محدثه ابراهیمی

زمان:

سه شنبه 98/11/8 ساعت 12

مکان:

سالن کنفرانس