رشته : زیست

عنوان:

جداسازی، تعیین حساسیت ضد میکروبی و ردیابی ژن mecA در استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی در سال 1398

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر سیدعلیرضا موسوی

دانشجو:

مینا یزدانی

زمان :

دوشنبه 98/11/21 ساعت 12

مکان: سالن کنفرانس