جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 14

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

اثربخشی فرزند پروری مثبت بر انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در یزد

استاد راهنما:

دکتر سیدکاظم علوی لنگرودی

استاد مشاور:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

منصوره حرزاده

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس