رشته: زیست

عنوان:

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های پروبیوتیک بومی از محصولات لبنی سنتی و بررسی خصوصیات کاربردی آن ها

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا یاسایی

دانشجو:

محمدمهدی ستارزاده

زمان:

دوشنبه 98/11/21 ساعت 13:30

مکان:

سالن کنفرانس