رشته: زیست

عنوان:

بررسی ارتباط بیان miR-485-3P با بیماری Multi sclerosis

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

مریم فتوحی فیروزآبادی

زمان:

دوشنبه 98/11/21 ساعت 13:30

مکان:

سالن کنفرانس