رشته برق قدرت

عنوان:

مطالعه بررسی و بهینه سازی اعوجاج هارمونیکی در شبکه قدرت شرکت فولاد ساختمانی یزد

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو:

احمد دهقان نیری

زمان :

پنج شنبه 98/11/10 ساعت 17

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس