رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی فراوانی ژن های مقاومت به تتراسیکلین tet C , tet B , tet A در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از ادرار بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر سمانه صدیقی خویدک

دانشجو:

مهدیه السادات ابطحی

زمان :

یکشنبه 98/11/15 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس