رشته : مشاوره

عنوان:

بررسی نقش تعدیل کنندگی سبک های دلبستگی در ارتباط بین هموابستگی و سلامت روانی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

جلیل رضی

زمان:

دوشنبه 98/11/7 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس