جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/21 ساعت 16

رشته برق قدرت

عنوان:

شبیه سازی الکترودهای زمین به منظور بررسی نوع الکترود بر مقاومت سیستم زمین

استاد راهنما:

دکتر مهدی دهقانی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو:

حسین محسنی

زمان:

98/11/21 ساعت 16

مکان:

سالن خلیج فارس