جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/21 ساعت 8

رشته میکروبیولوژی

عنوان:

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به چند دارو (MDR) از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

سمانه رحیمی اردکانی

زمان: دوشنبه 98/11/21

ساعت 8 صبح

مکان:

سالن کنفرانس