رشته ژنتیک

عنوان:

سنتز نانو سامانه های حاصل ماده مؤثر سیلینین با هدف اثرگذاری روی رده سلولی سرطانی BT-747

استاد راهنما:

خانم دکتر حقیرالسادات

استاد مشاور:

آقای دکتر دهقانی

دانشجو:

مونا محسنی

زمان:

99/2/15 ساعت 10

مکان:

ویدئو کنفرانس