جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 10

رشته مشاوره

عنوان:

رابطه بین جو عاطفی خانواده و اعتیاد به اینترنت با تعهد زناشویی در بین فرهنگیان اشکذر

استاد راهنما:

دکتر محسن عزیزی ابرقویی

استاد مشاور:-

دانشجو:

راضیه حجتی مقدم

زمان :

یکشنبه 97/6/18 ساعت 10

مکان:

سالن کنفرانس