جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 8:45

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

اثربخشی دوره آموزشی-تربیتی «آرامشی به رنگ نماز» بر نگرش و التزام عملی به نماز و سلامت معنوی دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان

استاد راهنما:

دکتر محسن عزیزی ابرقویی

استاد مشاور:-

دانشجو:

اشرف ابراهیمی صدرآبادی

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 8:45

مکان:

سالن کنفرانس