جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 11:15

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

«رابطه بین انگیزش و خود نظم دهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم اشکذر»

استاد راهنما:

دکتر محسن عزیزی ابرقویی

استاد مشاور:-

دانشجو:

مرضیه ابراهیمی صدرآبادی

زمان:

سه شنبه 97/6/20 ساعت 11:15

مکان:

سالن کنفرانس