جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/18 ساعت 14

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و امید به زندگی در مادران دارای کودک مبتلا به طیف اتیسم در یزد

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حجت دمیری

دانشجو:

مینا دست مردی

زمان:

یکشنبه 97/6/18 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس