جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/19 ساعت 11:15

رشته مشاوره

عنوان:

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس مهارت های ارتباط بین فردی و ناگویی هیجانی در زوجین متقاضی طلاق در یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

فهیمه رعیت ابراهیم آبادی

زمان:

دوشنبه 97/6/19 ساعت 11:15

مکان:

سالن کنفرانس