جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 10

رشته مشاوره

عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید بر احادیث و روایات بر افزایش کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانواده شهر یزد

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جعفری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر دمیری

دانشجو:

سکینه پوردهقان

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 10

مکان:

سالن کنفرانس